Regulamin

treść podstrony

1. Niniejszy Regulamin, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki, na jakich Usługi są sprzedawane i świadczone przez Nas za pośrednictwem witryny internetowej, https://siegajpowiecej.eu („Nasza Witryna”). Przeczytaj uważnie niniejszy Regulamin i upewnij się, że go rozumiesz przed zamówieniem jakichkolwiek Usług z naszej Witryny. Podczas zamawiania Usług będziesz zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu i nie jesteś nimi związany, nie będziesz mógł zamawiać Usług za pośrednictwem Naszej Witryny.

2. DEFINICJE

1.           Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.           BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym pod adresem https://siegajpowiecej.eu/czytelnia/ i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

b.           Sięgajpowięcej – strona www siegajpowiecej.eu, oraz konta na portalach społęcznościowych

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086447543281,

https://www.youtube.com/channel/UCeVvnte6OnN6JRFMlpo_WlQ

https://www.instagram.com/siegajpowiecej/

c.            CENNIK – cennik Usług dostępny u Usługodawców na stronie https://siegajpowiecej.eu

d.           DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty

e.           FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie https://siegajpowiecej.eu umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności

f.            KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

g.           KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

h.           KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto na stronie https://siegajpowiecej.eu, to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach na stronie https://siegajpowiecej.eu z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach.

i.             NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych Usługach, funkcjonalnościach i aktualnościach na stronie https://siegajpowiecej.eu, nowych wpisach na blogu Serwisu, poradach i wskazówkach, promocjach, zaproszenia do ankiet Usługodawcy, kody rabatowe na Usługi, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na eventy lub akcje organizowane lub polecanych przez Usługodawcę.

j.             PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

k.            REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Usług.

l.             SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://siegajpowiecej.eu oraz jego subdomenami.

m.          USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem stroniy https://siegajpowiecej.eu zgodnie z Regulaminem.

n.           USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w BodyChief.

o.           USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA –firma Damian Mruc DBA, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Harcerska 8/2, NIP:6222391174, Regon 521344220, adres e-mail:dmruc@wp.pl, dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”

p.           USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

r.            ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

3.1 Dostęp do naszej strony jest bezpłatny.

3.2 Twoim obowiązkiem jest dokonanie wszelkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskania dostępu do naszej witryny.

3.3 Dostęp do naszej witryny jest zapewniany „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie naszej Witryny (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli Nasza Witryna (lub jakakolwiek jej część) jest niedostępna w dowolnym momencie i przez dowolny okres.

3.4 Korzystanie z naszej Witryny podlega naszym Warunkom korzystania z Witryny. Upewnij się, że przeczytałeś je uważnie i że je rozumiesz.

Ograniczenia wiekowe

4.1 Konsumenci mogą kupować Usługi za pośrednictwem naszej Witryny tylko wtedy, gdy mają co najmniej 18 lat.

Usługi, ceny i dostępność

5.1 Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie ogólne opisy Usług dostępnych u nas odpowiadały faktycznym Usługom, które będą Państwu świadczone, jednak należy pamiętać, że dokładny charakter Usług może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań i okoliczności.

5.2 Należy pamiętać, że podpunkt 7.1 nie wyłącza naszej odpowiedzialności za błędy wynikające z zaniedbania z naszej strony i odnosi się tylko do odmian prawidłowych Usług, a nie do różnych Usług w ogóle.

5.3 Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że wszystkie Usługi będą dostępne przez cały czas i niekoniecznie potwierdzamy dostępność do momentu potwierdzenia Zamówienia.

5.4 Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie ceny wyświetlane na naszej Stronie były prawidłowe w momencie przejścia do trybu online. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz do dodawania, zmieniania lub usuwania ofert specjalnych od czasu do czasu i w razie potrzeby. Zmiany ceny nie wpłyną na żadne Zamówienie, które już złożyłeś.

Wszystkie ceny są przez nas sprawdzane podczas realizacji zamówienia. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy pokazaliśmy nieprawidłowe informacje o cenach, skontaktujemy się z Tobą na piśmie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, aby poinformować Cię o błędzie i zapytać, jak chcesz postępować. Dajemy Ci możliwość zakupu Usług po prawidłowej cenie lub anulowania Twojego Zamówienia (lub jego części, której dotyczy). Nie będziemy kontynuować przetwarzania Twojego Zamówienia, dopóki nie odpowiesz. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi w ciągu 7 dni, potraktujemy Twoje Zamówienie jako anulowane i powiadomimy Cię o tym na piśmie.

5.5 W przypadku, gdy cena zamówionych Usług zmieni się między złożeniem Zamówienia a przetworzeniem przez nas tego Zamówienia i pobraniem płatności, zostaniesz obciążony ceną wskazaną na naszej Stronie w momencie składania Zamówienia.

Zamówienia – jak powstają umowy

6.1 Nasza Witryna poprowadzi Cię przez proces składania zamówienia. Przed przesłaniem do Nas Zamówienia będziesz mieć możliwość sprawdzenia swojego Zamówienia i poprawienia wszelkich błędów. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swoje zamówienie przed jego złożeniem.

6.2 Żadna część naszej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować. Twoje zamówienie stanowi ofertę umowną, którą możemy, według naszego wyłącznego uznania, zaakceptować. Nasze potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza, że je przyjęliśmy. Nasza akceptacja jest wskazywana przez nas wysyłając Potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Dopiero po wysłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia między nami a tobą powstanie prawnie wiążąca umowa („Umowa”).

6.3 Potwierdzenia Zamówienia będą zawierać następujące informacje:

6.3.1 Potwierdzenie zamówionych Usług, w tym pełne informacje o głównych cechach tych Usług;

6.3.2 W pełni wyszczególnione ceny za zamówione Usługi, w tym, w stosownych przypadkach, podatki i inne dodatkowe opłaty.

6.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie przyjmiemy lub nie będziemy mogli zrealizować Twojego Zamówienia, w normalnych okolicznościach żadna płatność nie zostanie pobrana. Jeśli przyjęliśmy płatność, wszelkie takie sumy zostaną Ci zwrócone tak szybko, jak to możliwe.

6.5 Jeśli zmienisz zdanie, możesz anulować swoje Zamówienie lub Umowę przed lub po rozpoczęciu przez nas świadczenia Usług podlegających niniejszym Warunkom sprzedaży. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praw do odstąpienia od umowy, zapoznaj się z punktem 9.

6.6 Możemy anulować Twoje Zamówienie w dowolnym momencie przed rozpoczęciem świadczenia Usług w następujących okolicznościach:

6.6.1 Wymagany personel i/lub wymagane materiały niezbędne do świadczenia Usług nie są dostępne; lub

6.6.2 Zdarzenie poza naszą kontrolą uniemożliwia nam świadczenie usług.

6.7 Jeśli anulujemy Twoje Zamówienie zgodnie z podpunktem 8.9 i dokonamy płatności, wszelkie takie kwoty zostaną zwrócone Ci tak szybko, jak to możliwe. Jeśli anulujemy Twoje zamówienie, zostaniesz o tym poinformowany e-mailem.

6.8 Wszelkie zwroty należne na mocy niniejszego punktu 8 będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas zamawiania Usług.

Zapłata

7.1 Płatność za Usługi będzie należna w całości przed wykonaniem Usługi.

7.2 Akceptujemy następujące metody płatności na naszej Stronie:

7.2.1 Metoda płatności kartą debetową i Paypal,

7.2.2 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

7.2.3. Płatność z wykorzystaniem vouchera

7.3 Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za żadną z wymienionych metod płatności.

Świadczenie Usług

8.1 Zgodnie z wymogami prawa, będziemy świadczyć Usługi z należytą umiejętnością i starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami w branży oraz zgodnie z wszelkimi dostarczonymi przez nas informacjami o Usługach io nas. Rozpoczniemy świadczenie Usług w dniu uzgodnionym podczas składania Zamówienia (co potwierdzimy w Potwierdzeniu Zamówienia). Należy pamiętać, że jeśli zażądasz, aby Usługi rozpoczęły się w ustawowym 14-dniowym okresie kalendarzowym anulowania (lub „odstąpienia”), Twoje prawo do anulowania może zostać ograniczone lub utracone. Zapoznaj się z klauzulami 11 i 12, aby uzyskać więcej informacji na temat praw do odstąpienia od umowy, w tym okresu odstąpienia od umowy. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi z należytą umiejętnością i starannością, współmierną do najlepszych praktyk handlowych.

8.2 Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi na czas. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przypadku wystąpienia zdarzenia poza naszą kontrolą. Proszę odnieść się do Klauzuli 16 w przypadku zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

8.3 Jeśli będziemy wymagać od Ciebie jakichkolwiek informacji lub działań w celu świadczenia Usług, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak będzie to możliwe.

8.4 W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku napotkania problemu technicznego, możemy być zmuszeni zawiesić lub w inny sposób przerwać świadczenie Usług w celu rozwiązania problemu. O ile problem nie dotyczy sytuacji awaryjnej, która wymaga natychmiastowego działania, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem e-mailem przed zawieszeniem lub przerwaniem świadczenia Usług.

8.5 Jeśli Usługi zostaną zawieszone lub przerwane zgodnie z podpunktami 10.6 lub 10.7, nie będziesz musiał za nie płacić w okresie zawieszenia. Musisz jednak zapłacić wszelkie kwoty, które mogą być już należne w odpowiednim terminie (terminach).

8.6 Jeśli nie zapłacisz nam za Usługi zgodnie z wymogami punktu 9, możemy zawiesić Usługi do czasu uregulowania przez Ciebie wszelkich zaległych należnych kwot. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Twoje prawo do anulowania (okres odstąpienia od umowy)

9.1 Jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej, masz prawo do okresu „odstąpienie od umowy”, w którym możesz anulować Umowę z dowolnego powodu. Okres ten rozpoczyna się po zaakceptowaniu Zamówienia i przesłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia, tj. w momencie zawarcia Umowy między Tobą a Nami. Okres upływa po upływie 14 dni kalendarzowych od tej daty.

9.2 Jeśli chcesz skorzystać z prawa do anulowania na mocy niniejszego punktu 9, musisz poinformować nas o swojej decyzji w okresie odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić w dowolny sposób. Anulowanie przez e-mail jest skuteczne od dnia, w którym wyślesz nam swoją wiadomość. Należy pamiętać, że okres odstąpienia od umowy trwa całe dni kalendarzowe. Jeśli na przykład wyślesz nam wiadomość e-mail do 23:59 ostatniego dnia okresu odstąpienia od umowy, Twoje anulowanie będzie ważne i zaakceptowane.

9.3 Możemy zapytać Cię, dlaczego zdecydowałeś się anulować, i możemy wykorzystać wszelkie podane przez Ciebie odpowiedzi w celu ulepszenia naszych usług w przyszłości, jednak pamiętaj, że nie masz obowiązku podawania żadnych szczegółów, jeśli nie chcesz.

9.4 Jak określono w podpunkcie 10.1, jeśli Usługi mają rozpocząć się w okresie odstąpienia od umowy, wymagane jest złożenie wyraźnego wniosku w tej sprawie. Prosząc, aby Usługi rozpoczęły się w ciągu 14 dni kalendarzowych na okres odstąpienia od umowy, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

9.4.1 Jeśli Usługi zostaną w pełni wykonane w ciągu 14-dniowego kalendarzowego okresu odstąpienia od umowy, utracisz prawo do anulowania po zakończeniu świadczenia Usług.

9.4.2 Jeśli anulujesz po rozpoczęciu świadczenia Usług, ale nie jest ono jeszcze zakończone, nadal będziesz musiał zapłacić za świadczone Usługi do momentu, w którym poinformujesz Nas, że chcesz anulować. Należna kwota zostanie obliczona proporcjonalnie do pełnej ceny Usług i faktycznie świadczonych już Usług. Wszelkie kwoty, które zostały już zapłacone za Usługi, zostaną zwrócone z zastrzeżeniem potrąceń obliczonych zgodnie z powyższym. Zwroty, w stosownych przypadkach, zostaną wydane nie później niż 14 dni kalendarzowych po poinformowaniu nas o chęci anulowania. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas zamawiania Usług.

9.4.3 Żadna umowa nie może zostać anulowana poza okresem „odstąpienie od umowy”.

Nasze prawa do anulowania

10.1 W przypadku anulowania, zanim zaczniemy świadczyć Usługi, należy zapoznać się z podpunktem 6.6.

10.2 Możemy anulować Usługi po rozpoczęciu ich świadczenia z powodu Zdarzenia poza naszą kontrolą lub z powodu niedostępności wymaganego personelu i/lub wymaganych materiałów niezbędnych do świadczenia Usług. W takich przypadkach będziesz musiał zapłacić tylko za Usługi, które już świadczyliśmy do momentu, w którym poinformujemy Cię, że anulujemy umowę. Takie kwoty zostaną odjęte od wszelkich należnych Państwu zwrotów lub, jeśli zwrot nie jest należny.

10.3 Po rozpoczęciu świadczenia Usług możemy anulować Umowę w dowolnym momencie i powiadomimy Cię na piśmie o takim anulowaniu. Będziesz musiał zapłacić tylko za otrzymane Usługi. Takie kwoty zostaną odliczone od wszelkich należnych Państwu zwrotów lub, jeśli zwrot nie jest należny, wystawimy Państwu fakturę na odpowiednie kwoty.

10.4 Zwroty należne zgodnie z niniejszym punktem 10 zostaną wydane nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujemy Cię o anulowaniu. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas zamawiania Usług.

10.5 Możemy natychmiast anulować, przekazując Ci pisemne powiadomienie w następujących okolicznościach:

10.5.1 Nie dokonasz płatności w terminie określonym w punkcie 7.

Problemy z usługami i Twoje prawa

11.1 Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nasze Usługi były bezproblemowe. Jeśli jednak wystąpi problem z Usługami, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.2 Dołożymy uzasadnionych starań, aby rozwiązać problemy z Usługami tak szybko, jak jest to racjonalnie możliwe i praktyczne.

11.3 Nie będziemy pobierać opłat za naprawienie problemów zgodnie z niniejszą klauzulą 11, w przypadku gdy problemy zostały spowodowane przez Nas, któregokolwiek z naszych agentów lub podwykonawców lub gdy nikt nie ponosi winy. Jeśli ustalimy, że problem został spowodowany przez Ciebie, w tym podanie przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji lub podjęcie nieprawidłowych działań, możemy obciążyć Cię kosztami prac naprawczych.

11.4 Jako konsument masz określone prawa dotyczące zakupu usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw i wskazówek dotyczących ich wykonywania, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych. Jeśli nie wykonujemy Usług z należytą wprawą i starannością, masz prawo zażądać ponownego ich wykonania lub, jeśli nie jest to możliwe lub wykonane w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Ciebie, masz prawo do obniżenia ceny. Jeśli Usługi nie są świadczone zgodnie z informacjami, które na ich temat podaliśmy, masz również prawo zażądać ponownego wykonania lub, jeśli nie jest to możliwe lub wykonane w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Ciebie (lub jeśli nasze naruszenie dotyczy informacji o Nas, które nie dotyczą realizacji Usług), masz prawo do obniżenia ceny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziemy zobowiązani do powtórzenia Usług zgodnie z Twoimi prawami, nie obciążymy Cię za to samo i poniesiemy wszelkie koszty takiego powtórzenia. W przypadkach, w których ma zastosowanie obniżka ceny, może to być dowolna suma do pełnej Ceny, a jeśli już dokonałeś płatności na rzecz Nas, może to skutkować pełnym lub częściowym zwrotem. Wszelkie takie zwroty zostaną wydane bez zbędnej zwłoki (a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgadzamy się, że masz prawo do zwrotu) i będą dokonywane za pomocą tej samej metody płatności, której pierwotnie użyłeś. Oprócz swoich praw związanych bezpośrednio z Usługami, masz również środki zaradcze, jeśli używamy materiałów, które są wadliwe lub nieprawidłowo opisane.

Nasza odpowiedzialność

12.1 Będziemy odpowiedzialni za wszelkie przewidywalne straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Warunków sprzedaży lub w wyniku naszego zaniedbania. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub zaniedbania lub jeśli jest rozważana przez Ciebie i Nas podczas tworzenia Umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

12.2 Świadczymy Usługi do użytku domowego i prywatnego lub do celów. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, że Usługi nadają się do jakichkolwiek celów komercyjnych, biznesowych lub przemysłowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

12.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem (w tym naszych pracowników, agentów lub podwykonawców); lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

12.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialności za niewykonanie Usług z należytą starannością i umiejętnościami lub zgodnie z dostarczonymi przez nas informacjami o Usługach lub o nas.

12.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia Twoich praw jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

Zdarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa)

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Naszych zobowiązań, jeżeli takie niepowodzenie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny, na którą nie mamy wpływu. Takie przyczyny obejmują między innymi: awarię zasilania, awarię dostawcy usług internetowych, akcje protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, pożar, wybuch, powódź, burze, trzęsienia ziemi, osiadanie, akty terroryzmu, działania wojenne, działania rządowe, epidemia lub inna klęska żywiołowa lub jakiekolwiek inne zdarzenie będące poza naszą uzasadnioną kontrolą

13.2 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym punkcie 13, które może niekorzystnie wpłynąć na nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży:

13.2.1 Poinformujemy Cię tak szybko, jak będzie to możliwe;

13.2.2 Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży (a tym samym Umowy) zostaną zawieszone, a wszelkie terminy, którymi jesteśmy związani, zostaną odpowiednio przedłużone;

13.2.3 Poinformujemy Cię o zakończeniu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą i w razie potrzeby podamy szczegóły dotyczące nowych dat, godzin lub dostępności Usług;

13.2.4 Jeśli zdarzenie poza naszą kontrolą trwa dłużej niż 14 dni, możemy anulować Umowę i poinformować Cię o anulowaniu. Wszelkie zwroty należne Tobie w wyniku tego anulowania zostaną Ci wypłacone tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujemy Cię o anulowaniu;

13.2.5 W przypadku wystąpienia zdarzenia poza naszą kontrolą, w wyniku którego chcesz anulować Umowę, możesz to zrobić, użyj następujących danych:

E-mail: siegajdoprzyszlosci@gmail.com

W każdym przypadku należy podać nam swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer zamówienia. Wszelkie zwroty należne Tobie w wyniku takiego anulowania zostaną Ci wypłacone tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujesz Nas o chęci anulowania.

Komunikacja i dane kontaktowe

14.1 Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ogólnych pytań lub skarg, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres siegajdoprzyszlosci@gmail.com

14.2 W sprawach związanych z naszymi usługami lub zamówieniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail siegajdoprzyszlosci@gmail.com

14.3 W sprawach dotyczących anulowania prosimy o kontakt mailowy na adres siegajdoprzyszlosci@gmail.com

Skargi i opinie

15.1 Zawsze z zadowoleniem przyjmujemy informacje zwrotne od naszych klientów i chociaż zawsze dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Twoje doświadczenie jako naszego klienta jest pozytywne, mimo to chcemy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz powód do reklamacji.

15.2 Jeśli chcesz złożyć skargę na jakikolwiek aspekt swojej współpracy z nami, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

E-mailem, zaadresowanym na adres siegajdoprzyszlosci@gmail.com

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe (ochrona danych)

16.1 Wszystkie dane osobowe, które możemy wykorzystać, będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) oraz Twoimi prawami wynikającymi z RODO.

16.2 W celu uzyskania pełnych informacji na temat gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i przechowywania przez nas danych osobowych, w tym m.in. celu (celów), w którym dane osobowe są wykorzystywane, podstawy prawnej lub podstaw ich wykorzystywania, szczegółów dotyczących Twoich praw i jak z nich korzystać i udostępnianie danych osobowych (jeśli dotyczy), zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Inne ważne warunki

17.1 Możemy przenieść (przenieść) nasze zobowiązania i prawa wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży (i odpowiednio z Umową) na osobę trzecią (może się to zdarzyć, na przykład, jeśli sprzedamy naszą działalność). W takim przypadku zostaniesz przez nas poinformowany na piśmie. Twoje prawa wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży nie zostaną naruszone, a nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży zostaną przeniesione na stronę trzecią, która pozostanie nimi związana.

17.2 Nie możesz przenosić (cesji) swoich zobowiązań i praw wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży (oraz w ramach Umowy, jeśli dotyczy) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

17.3 Umowa jest pomiędzy Tobą a nami. Nie ma na celu w żaden sposób przynosić korzyści żadnej innej osobie ani stronie trzeciej i żadna taka osoba lub strona nie będzie uprawniona do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży.

17.4 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez jakikolwiek sąd lub inny organ, to / te postanowienia zostaną uznane za oddzielone od pozostałej części niniejszych Warunków sprzedaży. Pozostała część niniejszych Warunków sprzedaży będzie ważna i wykonalna.

17.5 Żadne niewykonanie przez nas ani opóźnienie w wykonywaniu któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży oznacza, że zrzekliśmy się tego prawa, a żadne zrzeczenie się przez nas naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży oznacza, że zrzekniemy się wszelkim późniejszym naruszeniom tego samego lub innego przepisu.

17.6 Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki sprzedaży w odpowiedzi na zmiany w odpowiednich przepisach i innych wymaganiach regulacyjnych. Jeśli zmienimy niniejsze Warunki sprzedaży w dowolnym momencie, powiadomimy Cię na piśmie o zmianach z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, zanim wejdą one w życie.

18.  PROMOCJE, VOUCHERY I HASŁA RABATOWE

18.1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronie https://siegajpowiecej.eu i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.

18.2.      Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

18.3.      Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.

18.4.      W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub hasło rabatowe w treści wiadomości.

18.5.      Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go na stronie https://siegajpowiecej.eu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności na stronie https://siegajpowiecej.eu. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi na stronie https://siegajpowiecej.eu.

18.6.      Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Usług na stronie https://siegajpowiecej.eu zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego odpłatnego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera w okresie jego ważności.

18.7.      Voucher zastępuje na stronie https://siegajpowiecej.eu środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.

18.8.      Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności na stronie https://siegajpowiecej.eu. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania vouchera z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera w okresie jego ważności.

18.9.      Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi na stronie https://siegajpowiecej.eu w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży.

18.10.   Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi na stronie https://siegajpowiecej.eu.

18.11.   Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.

19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.           Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.

2.           Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.           Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.           Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

20. PRAWA AUTORSKIE

1.           Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej na stronie https://siegajpowiecej.eu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana stronie https://siegajpowiecej.eu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.           Stronę https://siegajpowiecej.eu należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować treści ze strony https://siegajpowiecej.eu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy strony https://siegajpowiecej.eu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.           Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

21.  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności.